CELE STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia „KORZENIE” zostały zapisane w Statucie, są nimi:

 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
 2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
   i gospodarczego regionu
 3. Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej na terenie gminy Korzenna
 4. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 5. Przeciwdziałanie patologiom oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 6. Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 7. Wzrost spójności terytorialnej oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie kursów, zajęć, szkoleń, imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 9. Prowadzenie działalności kulturalnej szczególnie na rzecz zachowania kultury narodowej, tożsamości
  i tradycji
 10. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i klubami działającymi w wyżej wymienionym zakresie
 11. Promowanie osób, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju gminy i regionu.

Comments are closed.