CELE STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia „KORZENIE” zostały zapisane w Statucie, są nimi:

  1. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
  2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
     i gospodarczego regionu
  3. Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej na terenie gminy Korzenna
  4. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  5. Przeciwdziałanie patologiom oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  6. Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
  7. Wzrost spójności terytorialnej oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie kursów, zajęć, szkoleń, imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  9. Prowadzenie działalności kulturalnej szczególnie na rzecz zachowania kultury narodowej, tożsamości
    i tradycji
  10. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i klubami działającymi w wyżej wymienionym zakresie
  11. Promowanie osób, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju gminy i regionu.

Comments are closed.