KRS

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji
Gminy Korzenna „KORZENIE” 

dnia 3 marca 2008 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000300461 Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Comments are closed.